رشد ذهنی در 11 ماهگی (44 هفتگی)

کودک شما می تواند یک کلمه قابل فهم به زبان بیاورد. او ممکن است چیزهایی را در کتاب ها به شما نشان دهد ولی مدت زیادی تمرکز حاصل نمی کند. او دایما اسباب بازی هایش را از کالسکه به بیرون پرت می کند،دنبال آنها می گردد، و می خواهد که آنها را بردارید. او به تدریج مفهوم داخل و خارج،اینجا وآنجا را می فهمد.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- کتاب ها و مجلات مختلف را برایش بخوانید.

- سعی کنید میزان تمرکز او را با تعریف کردن یک قصه ساده و کوتاه در مورد چیزی که به آن نگاه می کنید،افزایش دهید.

- بازی " دس دسی " را انجام دهید و به او یاد دهید چگونه دست بزند.

- دایما رابطه علت و معلول را به او نشان دهید. ستونی از مکعب ها را واژگون کنید و بگویید " همشون می افتند ".

 

به اشکال و اشیا اشاره کنید:

چند شکل موجود در یک صفحه کتاب یا مجله را نام ببرید.دست کودک خود را بگیرید، به اشیای مختلف اشاره کنید،آنها را نام ببرید و تکرار کنید.

                                                                                                           لبخند

/ 0 نظر / 42 بازدید